Kontakt +421 908 414303, email: bankrot@ebankrot.sk

Profesionálne služby viac ako 22 rokov na Slovensku


Čo je konkurz?

Tento výraz pochádza z latinského concursus creditorum, čo znamená súbeh veriteľov, čím vlastne vystihuje aj podstatu. Ide o konanie o nárokoch všetkých známych veriteľov jedného dlžníka.

Tento proces, ľudovo označovaný ako "bankrot" smeruje k uspokojeniu pohľadávok veriteľov. Vždy ide o súdne konanie, ktoré riadi súd. Môže byť vyhlásený na akýkoľvek subjekt, podnikateľský aj nepodnikateľský. Právna úprava sa nachádza v zákone č. 7/2005 Z.z. Cieľom konkurzného konania je rovnomerné uspokojenie veriteľov úpadcu, aj keď je vždy len čiastočné, teda veritelia nedostanú plnú sumu svojej pohľadávky. Pri konkurze nevyhnutne prichádza k rozpredaju majetkovej podstaty, t.j. veritelia sú uspokojovaní speňažením majetku dlžníka.

Dlžník má všeobecnú povinnosť predchádzať úpadku. Ak dlžníkovi hrozí úpadok, je povinný prijať bez zbytočného odkladu vhodné a primerané opatrenia na jeho odvrátenie. Ak sa ale už dostane do úpadku, ktorý môže mať dve formy:

? platobná neschopnosť (teda neschopnosť plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi)

? predĺženie (len subjekty povinné viesť účtovníctvo, ak hodnota ich záväzkov presahuje hodnotu ich majetku)

je povinný podať sám na seba návrh na vyhlásenie konkurzu. Okrem toho za istých okolností môže podať návrh na vyhlásenie konkurzu aj veriteľ. Návrh sa podáva na príslušnom súde (je to vždy Okresný súd v sídle Krajského súdu), pričom spolu s návrhom zákon vyžaduje aj zloženie preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu pre každého navrhovateľa (to je 663,88 € pri konkurze fyzickej osoby a 1 659,70 € pri konkurze právnickej osoby). Od tejto povinnosti súd nemôže navrhovateľa oslobodiť. Podmienkou na vyhlásenie konkurzu je existencia aspoň nejakého majetku dlžníka (1 659,70 € pri konkurze fyzickej osoby a 6 638,78 € pri konkurze právnickej osoby). Správcu konkurznej podstaty vymenúva súd po vyhlásení konkurzu a veritelia si môžu v istých prípadoch ustanoviť vlastného správcu.

Aký je teda rozdiel medzi likvidáciou a bankrotom?

Likvidácia je určená len pre obchodné spoločnosti a družstvá. Zjednodušene povedané je to proces vysporiadania a zrušenia spoločnosti, počas ktorého sa postupne vykonajú nasledovné kroky:

a) zistí sa celkový majetok spoločnosti,

b) uhradia sa záväzky veriteľov spoločnosti alebo sa inak zabezpečí splnenie týchto záväzkov

c) likvidačný zostatok sa rozdelí medzi spoločníkov

d) spoločnosť zanikne (vymaže sa z Obch. registra)

Likvidáciu ako postup vysporiadania a zrušenia spoločnosti môžu využiť spoločnosti, ktoré nie sú v úpadku a ich majetok je dostatočný na úhradu záväzkov veriteľov voči spoločnosti.

Bankrot alebo krach je v slovenskom právnom poriadku nazvaný ako úpadok. Zjednodušene povedané v úpadku je ten, kto je platobne neschopný (ten, kto nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti viac ako jeden peňažný záväzok) alebo ten, kto je predlžený (hodnota jeho splatných záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku).

Konkurz je riešenie úpadku dlžníka speňažením jeho majetku s cieľom pomerne uspokojiť veriteľov dlžníka. Konkurz je možné vyhlásiť aj na fyzickú osobu nepodnikateľa. Zjednodušene povedané, v prípade ak je dlžník v úpadku, podá návrh na vyhlásenie konkurzu a pos splnení zákon určených podmienok, súd vyhlási na majetok úpadcu bankrot. Konkurz je riešenie úpadku dlžníka speňažením jeho majetku, s cieľom pomerne uspokojiť veriteľov dlžníka.

Rozdiel medzi likvidáciou a bankrotom zjednodušene povedané spočíva v tom, že pri likvidácii subjekt nie je v úpadku (platobná neschopnosť alebo predĺženosť) a pri bankrote je subjekt v úpadku, teda je platobne neschopný alebo predĺžený.

Čo je Bankrot® ?

V súčasnom období sa najmä pod vplyvom hospodárskej a finančnej krízy mnoho podnikateľských subjektov ale aj fyzických osôb nepodnikateľov dostáva bez vlastného zavinenia do situácie, kedy nie sú schopní spoľahlivo plniť povinnosti, ku ktorým sa zaviazali (splácať úvery, platiť za služby, tovary, mzdy, odvody do poisťovní, atď.). V prípade ak subjekt nedokáže takýto nepriaznivý stav v krátkom období prekonať, hrozí neodvratný „krach“.
© Https://www.ebankrot.sk 1994-2016 Bankrot®